Privacy-verklaring

Het Bestuur van het Jongerencentrum Express Uithuizen vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens op deze website van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Ook die van jou. Voorop staat dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen hebt of met ons contact wilt hebben, dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wie zijn wij?

Het bestuur van het Jongerencentrum Express Uithuizen is aangesteld door de gemeenteraad van toenmalig gemeente Eemsmond (nu: gemeente Het Hogeland). Deze privacyverklaring heeft betrekking op deze website, waarop namen, teksten en afbeeldingen/foto’s zijn opgenomen van jongeren.

 

Privacyverklaring

Het bestuur hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw toestemming als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten van jouw persoonsgegevens. Je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Rechten over je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Jouw verzoek

Je kunt jouw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering richten aan: info.jongerencentrumexpress@gmail.com. Binnen 1 week ontvang je bericht op welke wijze wij aan het verzoek zullen voldoen.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw  persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info.jongerencentrumexpress@gmail.com.

Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen.

 

Wijzigingen

Het Bestuur van het Jongerencentrum Express behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring op onze website.